MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zakończyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w gospodarce finansowej Gminy Rewal. Do Sądu Okręgowego w Szczecinie 29 czerwca został skierowany akt oskarżenia między innymi przeciwko byłemu wójtowi Gminy Rewal - Robertowi S.

 

Prokurator oskarżył Roberta S. o umyślne przekroczenie swoich uprawnień oraz nie dopełnienie ciążących na nim obowiązków, między innymi poprzez zawarcie umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związanych z nimi umów dotyczących restrukturyzacji powstałego zadłużenia. Skutkowało to powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 21 milionów złotych. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2016 roku. W tym czasie oskarżony wykonywał obowiązki na stanowisku wójta Gminy Rewal i był odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej oraz prowadzenie jej w sposób celowy i oszczędny, a także wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej oraz nadzoru nad osobami, którym powierzono prowadzenie obowiązków z zakresu rachunkowości.

 

Były wójt Gminy Rewal odpowie przed Sądem za popełnienie przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości w zbiegu z art. 296 par. 1 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 296 par. 1a kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

 

Ponadto Robertowi S. zarzuca się umyślne przekroczenie uprawnień w trakcie wykonywania obowiązków na stanowisku wójta Gminy Rewal. Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, a także korzystając z pomocy innej ustalonej osoby, przywłaszczył on środki pieniężne w kwocie 17 tysięcy 765 złotych, czym działał na szkodę interesu publicznego oraz Gminy Rewal. Doszło do tego od 8 do 9 kwietnia 2014 roku. Prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

 

Skarbnicy gminy również odpowiedzą przed Sądem

Akt oskarżenia skierowany do Sądu w tej sprawie objął również Seweryna B., Artura M. i Iwonę S. – pełniących kolejno obowiązki skarbników Gminy Rewal.

 

Sewerynowi B. zarzuca się umyślne przekroczenie uprawnień oraz nie dopełnienie ciążących na nim obowiązków, między innymi poprzez nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Zarzuty stawiane Arturowi M. i Iwonie S. związane są z podpisywaniem umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego, czym narazili oni i doprowadzili do powstania szkody w wielkich rozmiarach.

 

Aktem oskarżenia objęto również osoby, z którymi Robert S. współdziałał w zakresie przywłaszczenia środków pieniężnych na szkodę Gminy Rewal.

 

Za czyny zarzucone podejrzanemu Robertowi S., Sewerynowi B. i Iwonie S. grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Za czyny zarzucone Arturowi M. grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzanym współdziałającym w przywłaszczeniu pieniędzy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie śledztwo wykazało, że w Gminie Rewal doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

W oparciu o zgromadzone dowody zakwestionowano także prawidłowość zawartych umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związanych z nimi umów dotyczących restrukturyzacji powstałego zadłużenia, skutkujące powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 21 milionów złotych, a także zagrożeniem utratą majątku Gminy Rewal spowodowanym ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego powyższych umów.

 

Wobec podejrzanego Roberta S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze m.in. w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego, a także zawieszenia w czynnościach służbowych.

 

Wobec Seweryna B. oraz Artura M. zastosowano środki zapobiegawcze m.in. w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Natomiast wobec Iwony S. prokurator zastosował m.in. środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika Gminy Rewal i poręczenia majątkowego. Środki zapobiegawcze m.in. w postaci dozoru Policji, zastosowano również wobec osób współdziałających w przywłaszczeniu pieniędzy na szkodę Gminy Rewal.

 

Na mieniu podejrzanych zabezpieczono środki pieniężne na poczet przyszłych kar.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY