MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 września 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej

 

Najważniejsze rozwiązania

 

Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków realizacji programu, że:

składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń,

doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń, i innych pism w sprawie świadczeń

– odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma opatrywane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszczać się będzie w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

 

W przypadku, gdy Rada Ministrów przyjmie takie rozwiązanie, organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji.

Organ realizujący świadczenia będzie musiał także zapewnić pomoc przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów. Takie rozwiązania ma zapewnić, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

 

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Kancelaria Premiera

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY