MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili kontrolę w Parku Naukowo-Technologicznym Energii Sp. z o.o., której przedmiotem była prawidłowość uzyskania i wykorzystania dofinansowania pozyskanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach projektu „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Platforma Idealist”

 

Projekt zakładał powstanie specjalistycznej platformy, której celem było wspieranie rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, z terenu makroregionu Polski Wschodniej. Kompleksowy program wsparcia miał umożliwić wejście startupom na rynek. W czasie inkubacji platforma miała bezpłatnie dostarczać podstawowe i specjalistyczne usługi, dopasowane do indywidualnych potrzeb wspieranych podmiotów.

Projekt miał być realizowany przy współudziale partnerów, którymi były uczelnie wyższe oraz prywatni przedsiębiorcy. Zgodnie z założeniem co najmniej 150 z 300 podmiotów, które uzyskały wsparcie w ramach projektu po zakończeniu procesu inkubacji powinno być gotowe do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem lub usługą.

 

W toku kontroli CBA ustalono m.in., że przedstawiciele spółki we wniosku o dofinansowanie podali nieprawdziwe informacje w zakresie posiadanych środków finansowych (w kwocie 2 mln zł) na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu. Na potrzeby złożonego w PARP wniosku spółka je wykazała w postaci umowy pożyczki, która nigdy nie została wypłacona. Z ustaleń kontroli wynika więc, że zarówno w dniu składania wniosku o dofinansowanie, jak również w dniu podpisania umowy z PARP spółka nie posiadała środków własnych na realizację projektu.

 

Ponadto stwierdzono naruszenie umowy o dofinansowanie w zakresie miejsca realizacji projektu. Ustalono, że wskazane we wniosku o dofinansowanie miejsce realizacji projektu to w rzeczywistości pustostan w znacznej części bez zamontowanych okien, mediów i jakiejkolwiek infrastruktury, który nie był i nie jest użytkowany na potrzeby realizacji projektu. Należy podkreślić, że procedura naboru projektów o dofinansowanie opierała się na pisemnych oświadczeniach wnioskodawców, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń.

 

Nierzetelne i nieprawdziwe informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie wprowadziły Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w błąd, co do spełniania kryteriów oceny wniosku i w efekcie doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1,3 mln zł stanowiącej pierwszą transzę dofinansowania o łącznej wartości 19,2 mln zł.

 

W związku z powyższym Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa związanego z wyłudzeniem oraz usiłowaniem wyłudzenia dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych oraz składania nieprawdziwych i nierzetelnych oświadczeń.

 

Jeszcze w trakcie kontroli został powołany nowy zarząd Spółki, który podjął działania naprawcze. M.in. ustalono nowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku którego obniżono ilość podmiotów przyjętych do inkubacji z 300 do 190, PARP zmniejszył dofinansowanie projektu do kwoty 14,2 mln zł, przy pozostawieniu wskaźnika dotyczącego liczby startupów, które zakończą wsparcie z sukcesem na dotychczasowym poziomie wynoszącym 150 startupów.

 

 

 

CBA

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY