MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 7 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi, wspólnie z Komendą Stołeczną Policji oraz Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym, śledztwo związane z uszczupleniem należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług poprzez przyjmowanie i wystawianie fikcyjnych faktur VAT dokumentujących rzekomy, wewnątrzwspólnotowy obrót paliwami płynnymi

 

Grupa działała od początku kwietnia 2015 roku do 27 maja 2015 roku w różnych miejscach na terenie Polski – w tym we Wrocławiu a także na terytorium innych krajów europejskich.

W skład ujawnionej grupy wchodziło co najmniej kilkanaście osób zarówno narodowości polskiej jak i obcej, które w ramach ustalonego podziału ról i zadań, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, popełniali przestępstwa karne oraz przestępstwa skarbowe związane z uszczuplaniem należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług.

 

Sprawcy przyjmowali i wystawiali fikcyjne faktury VAT, które miały dokumentować rzekomy wewnątrzwspólnotowy obrót paliwami płynnymi oraz w ramach prowadzonej działalności podejmowali czynności mające na celu pozorowanie transakcji paliwami płynnymi, posługując się przy tym wytworzoną dokumentacją księgową poświadczającą nieprawdę.

 

W procederze tym wykorzystywano pozorną działalność licznych podmiotów gospodarczych – w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadały siedziby między innymi na terenie Polski.

 

Działania podejrzanych miały wprowadzić w błąd pracowników organów podatkowych, co do przebiegu zdarzeń gospodarczych dotyczących deklarowanego, wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, podczas gdy w rzeczywistości były to transakcje krajowe opodatkowane stawką 23%.

 

Wielomilionowe uszczuplenia podatkowe

W deklaracjach VAT-7 składanych organom podatkowym członkowie grupy podawali nieprawdę, deklarując wewnątrzwspólnotowe dostawy między innymi na rzecz podmiotu gospodarczego jednego z krajów Unii Europejskiej w łącznej kwocie ponad 39 mln zł, przez co faktycznie uszczuplili podatek należny w łącznej kwocie przekraczającej 9 mln zł.

Zgodnie z zabezpieczoną w śledztwie dokumentacją księgową oraz uzyskanymi relacjami procesowymi, jedna ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, która brała udział w analizowanych transakcjach, miała dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych od cypryjskiej spółki za kwotę ponad 22 mln zł i jednoczesnych dostaw tych paliw do spółki z siedzibą w Pradze na terenie Czech za kwotę ponad 39 mln zł.

 

Przedmiotowe działania miały nastąpić na zasadzie tzw. transakcji trójstronnej, przy zastosowaniu procedury uproszczonej, uregulowanej w art.135 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, przewidującej możliwość rozliczania dostaw bez obciążania podatkiem należnym, który mógł być rozliczony przez odbiorcę.

Transport paliwa miał następować bezpośrednio od zbywcy do kraju podmiotu gospodarczego ostatniego w łańcuchu transakcji, co zapewniało uniknięcie opodatkowania w stawce 23 procent VAT.

 

Faktycznie jednak paliwo było sprowadzane i rozładowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trafiając następnie do sprzedaży hurtowej i detalicznej.

 

Wśród zatrzymanych jest między innymi obywatelka spoza Unii Europejskiej, która faktycznie zajmowała się sprawami gospodarczymi wielu spółek, polecając osobom pełniącym rolę tzw. „słupów”, wystawianie dokumentów w postaci faktur VAT na rzecz podmiotu jednego z krajów Unii Europejskiej, poświadczających nieprawdę, co okoliczności mających znaczenie prawne. Zatrzymano także kobietę, która pełniła funkcję księgowej w spółkach związanych z ujawnionym procederem.

 

Zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator zarzucił popełnienie przestępstw związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczupleniem podatku od towarów i usług poprzez podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach VAT-7 oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. Są to czyny kwalifikowane w art.258 par. 1 kk, art.56 par.1 kks, art.62 par. 2 kks, art.61 par. 1 kks oraz z art.273 kk, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz karami grzywny.

 

Środki zapobiegawcze

Prokurator wystąpił do Sądu o zastosowanie wobec 3 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazów opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.

 

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania wobec jednej z podejrzanych podzielając stanowisko, że w realiach rozpoznawanej sprawy jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym wobec tej osoby, zabezpieczy dalszy prawidłowy tok śledztwa.

 

Prokuratura Regionalna w Warszawie zaskarżyła postanowienia Sądu, na mocy których wobec dwóch osób zastosowano środki zapobiegawcze w miejsce wnioskowanego tymczasowego aresztowania.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY