MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 3 lutego 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy

 

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych jest związany z faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Z dniem 18 maja 2016 r. KNF ustanowiła w Wielkopolskiej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w listopadzie 2016 r.

 

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Wielkopolska SKOK posiadała na dzień 17 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 62 585 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 18,68%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Pismem z dnia 18 listopada 2016 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała Wielkopolską SKOK i KNF o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie relacji funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1% i przeprowadzenie samodzielnej sanacji. Dodatkowo pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. 3 lutego 2017 r. 2 Kasa Krajowa odmówiła udzielenia pomocy stabilizacyjnej w formie objęcia udziałów.

Wobec odmowy udzielenia pomocy przez Kasę Krajową, KNF – realizując normę kompetencyjną wynikającą z ustawy o skok, w celu wyjaśnienia możliwości podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych Wielkopolskiej SKOK, wszczęła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości jej przejęcia przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub możliwości przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań Wielkopolskiej SKOK.

W dniu 10 stycznia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Wielkopolskiej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i jednogłośnie zdecydowała o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Wielkopolskiej SKOK przez bank.

 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, KNF w wydanym komunikacie na swoich stronach internetowych poinformowała, że do dnia 24 stycznia 2017r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia Wielkopolskiej SKOK. Wyczerpane zostały zatem możliwe do zastosowania przez KNF formy restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK. W tej sytuacji, w aktualnym stanie faktycznym i prawnym, zastosowanie znalazł art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W dniu 26 stycznia 2017 r. – na podstawie art. 74k ust. 3 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy o BFG – KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością Wielkopolskiej SKOK oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej Wielkopolskiej SKOK pozwalających 3 na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

 

W piśmie z dnia 31 stycznia 2017 r. BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

 

Według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała fundusze własne w wysokości (-) 68 584 tys. zł i wykazywała bieżący wynik finansowy w wysokości (-) 71 043 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 037 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 741 tys. zł. W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji – z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

 

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KNF

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY