MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 21 grudnia prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

 

Uchwalona ustawa, w szczególności nadaje nowe brzmienie art. 8a – rozszerzając katalog dokumentów oraz podmiotów zobowiązanych do przesyłania, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wskazanych dokumentów.

Zgodnie z powołanym przepisem notariusze będą obowiązani do przesyłania wypisu aktu notarialnego, wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego, mocą których cudzoziemiec nabył nieruchomość oraz mocą których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Polski.

 

Sądy natomiast będą obowiązane do przesyłania odpisów prawomocnych orzeczeń, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość, nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Polski, a także kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie lub objęcie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, także odpisu wydanego w tym przedmiocie postanowienia.

 

Przedmiotową nowelizacją dokonuje się ponadto zmian w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – rozszerzając katalog podmiotów, które mogą wystąpić do Ministra Sprawiedliwości, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie, wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, poprzez dodanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Uchwalona ustawa nowelizująca wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, przesądzając, że niewykonanie przez notariusza obowiązku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców stanowi delikt dyscyplinarny.

 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zmian proponowanych do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, której mają wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KP

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY