MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej

 

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych. Chodzi o ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje.

Ponadto, wprowadzone zostaną bardziej proporcjonalne i odpowiednie ram ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych, co powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności oraz zmniejszenia barier związanych z wejściem na rynek. 

 

 

Najważniejsze rozwiązania

Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

Wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności, na który dany dom maklerski posiada zezwolenie.

Wprowadzono obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.

Zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących organowi nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności.

Wprowadzono zmiany w przepisie dotyczącym polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Polityka wynagrodzeń będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych.

Uregulowano zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach UE i KNF, w razie sytuacji nadzwyczajnej.

Wprowadzono przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

 

 

Rada Ministrów

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY