MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prezydent Andrzej Duda podpisał 28 grudnia ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

 

Celem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie jest dostosowanie polskich norm prawnych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego we wrześniu 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021).

 

W wyniku zmienionego Standardu dla Laboratoriów wprowadzono wymóg niezależności organizacyjnej i instytucjonalnej akredytowanych przez WADA Laboratoriów. Laboratorium antydopingowe nie może być „zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport”.

 

W związku z tym zgodnie z ISL 2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium antydopingowego. Zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy w chwili obecnej Polskie Laboratorium Antydopingowego jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, co stoi w sprzeczności ze zmienionymi postanowieniami ISL 2021.

Ustawa wprowadza zmianę w tym zakresie i powierza nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

W ustawie wprowadzona została również zmiana umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia udzielanie dofinasowania Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu na:

1) realizację przez Laboratorium określonych w ustawie projektów badawczych,

2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej.

 

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia będzie powoływał i odwoływał członków Rady Laboratorium, a także stwierdzał ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

Kancelaria Prezydenta RP

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY