MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 2132/10

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu

Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient

Czytaj więcej...

XVII AmC 2131/10

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu

Bank ma prawo do odmowy uruchomienia Kanału Bankowości Elektronicznej bez podania przyczyny

Czytaj więcej...

XVII AmC 2566/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Św. Jana z Kęt w Rumi

Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...).

Czytaj więcej...

VI ACa 1460/11

BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:

a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR)

b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,

c) zmiany stóp procentowych NBP

oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów

Czytaj więcej...

XVII AmC 1327/09

Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia jego niespłaconego Łącznego zobowiązania wobec Pożyczkodawcy o kwotę oprocentowania liczonego za okres przypadający po spłacie pożyczki. Pożyczkodawca rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę. Obniżenie dotyczy wyłącznie oprocentowania, nie dotyczy Składki ubezpieczeniowej oraz Opłaty za obsługę pożyczki w domu

Czytaj więcej...

XVII AmC 3536/10

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie

Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny być zwrócone na każde jego żądanie

Czytaj więcej...

XVII AmC 3682/10

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient nie może zwiększać swojego Zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy, niezwłocznie zwraca Kartę Główną wraz z Kartami Dodatkowymi lub niszczy w sposób uniemożliwiający dalsze ich używanie (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 3682/10

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy (...) w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w razie a) (...); b) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień umowy (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 3524/10

Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu

Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadacza, w lokalach Banku w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych

Czytaj więcej...

VI ACa 574/12

Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z poniższych kwadratów (kwadrat rezygnacji z ubezpieczenia, kwadrat wyboru Pakietu 2 - Życie i Zdrowie ani kwadrat wyboru Pakietu 3 - Życie i Praca), Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 1 - Życie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 2 - Życie i Zdrowie i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 2 - Życie i Zdrowie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 3 - Życie i Praca i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 3 - Życie i Praca opisanego poniżej. Zgodnie z niniejszym ustępem, Kredytobiorca Główny może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w umowie grupowego ubezpieczenia na życie klientów Sygma Banque S.A. "ubezpieczenie spłaty zadłużenia" nr 9968 między Bankiem a Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (Amplico Life S.A.) i umowie grupowego ubezpieczenia od następstw utraty pracy kredytobiorców "ubezpieczenie spłaty zadłużenia" nr ILOE/008/06 między Bankiem a AIG Europę S.A. w ramach: pierwszego pakietu ubezpieczeń na życie i zdrowie (Pakiet 1 - Życie), drugiego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie (Pakiet 2 - Życie i Zdrowie), trzeciego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie i ubezpieczenia od następstw utraty pracy (Pakiet 3 - Życie i Praca).

- Kredytobiorca Główny rezygnuje z ubezpieczenia mając świadomość wynikających stąd konsekwencji.

- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 2 - Życie i Zdrowie.

- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 3 - Życie i Praca

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY