MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  19 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 3349/10

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bank będzie miał prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym (...) wszelkie koszty związane z windykacją należności Banku (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem za zgodą stron niniejszej Umowy za wyjątkiem zmian dotyczących Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji i Tabeli oprocentowania oraz pakietu Konta

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Posiadacz Konta (...) wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Banku dla celów promocyjnych i marketingowych Banku, podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług bankowych oraz innych podmiotów, z którymi Bank współpracuje przy sprzedaży ich produktów i usług, a także na otrzymywanie informacji handlowej np.: o świadczonych usługach i oferowanych produktach, propozycji udziału w promocjach, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego oraz na posłużenie się przez Bank innymi środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy, w tym również po wygaśnięciu umowy

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Posiadacz konta oświadcza, że: wyraża zgodę i upoważnia Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych do przetwarzania danych o których mowa w pkt 36 lit. a) oraz w celach tam wskazanych, w tym również po wygaśnięciu niniejszej umowy

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Posiadacz Konta oświadcza, że: został poinformowany o przetwarzaniu przez Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych, swoich danych osobowych oraz danych o wierzytelnościach i zobowiązaniach uzyskanych w wyniku zawarcia niniejszej umowy, w celu należytego jej wykonywania oraz realizacji innych celów statutowych Banku, w tym również po wygaśnięciu niniejszej umowy

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Umowa konta może być wypowiedziana przez każdą ze stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, iż Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się w szczególności: (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 1317/09

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji

Czytaj więcej...

XVII AmC 1568/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa EUROGROSZ z siedzibą w Bydgoszczy

Korespondencję, która jest przesyłana listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza IKS, uważa się za doręczoną po upływie 30 dnia od dnia wysyłki

Czytaj więcej...

XVII AmC 2730/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" w Warszawie

Kasa zastrzega sobie prawo zmiany tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 2725/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" w Warszawie

Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY