MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...).

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę

Czytaj więcej...

XVII AmC 5345/11

"Euro Bank" spółka akcyjna we Wrocławiu

Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji pożyczki/kredytu (Tabela), które na dzień podpisania umowy wynoszą odpowiednio: wysłanie monitów (wezwań do zapłaty) - 15 PLN, windykacyjne wizyty terenowe - 110 PLN, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego - 70 PLN oraz opłaty administracyjnej za pozyskanie danych - od 20 do 50 PLN (w zależności od rzeczywistych kosztów)

Czytaj więcej...

XVII AmC 761/13

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni

Z zastrzeżeniem pkt 5 i 7 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd SKOK wynoszącej w dniu zawarcia umowy 18.00% w skali roku. Zmiana oprocentowania pożyczki może nastąpić w przypadku zmiany: - wysokości stóp procentowych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Osczędnościowo-Kredytową (lit. b), -stawek WIBOR (lit.d), -wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanej przez Prezesa GUS (lit.e)

Czytaj więcej...

VI ACa 1492/12

Euro Bank S.A. we Wrocławiu

Euro Bank S.A. informuje, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych. Całkowite ryzyko z tytułu użytkowania portalu i zlinkowanych z nim stron ponosi wyłącznie Użytkownik

Czytaj więcej...

XVII AmC 2725/10

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 45 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2725/10

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie

W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w § 1 ust. 7, Bank podejmie czynności windykacyjne, w następstwie których pobierze opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji. Posiadacz karty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za obsługę nieterminowej spłaty nie później niż w kolejnym najbliższym Terminie spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6, za okres opóźnienia w spłacie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty bank nie pobiera odsetek za opóźnienie w spłacie

Czytaj więcej...

XVII AmC 5413/11

Idea Expert S.A. we Wrocławiu (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A.)

PDK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym oraz stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu wykorzystania danych zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, oraz stronach z nim powiązanych, ponosi wyłącznie jego użytkownik

Czytaj więcej...

XVII AmC 1628/12

BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie

Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa decyzji organów publicznych (§12 ust.1 regulaminu wydawania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych BNP Paribas Polska S.A.)

Czytaj więcej...

XVII AmC 1626/12

BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie

Bank może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których w szczególności należą (...) (§12 ust.1 regulaminu wydawania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych BNP Paribas Polska S.A.)

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY