MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 265/11

SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Bank ma prawo zastrzec Kartę lub odmówić jej wznowienia z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Umowy lub innych umów kredytu zawartych lub administrowanych przez Bank, albo w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych operacji

Czytaj więcej...

XVII AmC 265/11

SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 72 z 2002 r. poz. 665 z późn. zm.), że poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy z tytułu:

a) Kredytu, w tym kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 80 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 80 000 oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2030 roku.

b) Limitu, w tym Kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 40 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 40 000 zł oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12 2030 roku. W przypadku przedłużenia Limitu w trybie § 7, termin, do upływu którego Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ulega przedłużeniu o okres, o który został przedłużony Limit

Czytaj więcej...

XVII AmC 5305/12

BRE BANK S.A. w Warszawie

MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MulitilKE warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie

Czytaj więcej...

XVII AmC 5305/12

BRE BANK S.A. w Warszawie

Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła

Czytaj więcej...

XVII AmC 5305/12

BRE BANK S.A. w Warszawie

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji dyspozycji przez MultiBank

Czytaj więcej...

XVII AmC 2571/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi

Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 3730/10

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)

- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,

- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,

- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym

Czytaj więcej...

XVII AmC 3730/10

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku

Czytaj więcej...

XVII AmC 2575/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi

Opłata za wizytę windykatora: 75 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2570/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi

Wezwanie do zapłaty do pożyczkobiorcy/poręczyciela:10 zł

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY