MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 21 maja 2009 roku, orzekającego eksmisję z lokalu kobiety, która w nim nigdy nie mieszkała

 Sąd Rejonowy w Jaworznie w wydanym w dniu 21 maja 2009 roku orzeczeniu nakazał kobiecie i dwójce jej małoletnich dzieci opuszczenie lokalu mieszkalnego. Kobieta od 2008 roku wynajmowała lokal od Gminy Miasta Jaworzno.

 

Z uwagi na zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych, umowa najmu została jej wypowiedziana, a następnie rozwiązana z dniem 30 września 2008 roku. Gmina Miasta Jaworzno – Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 26 marca 2009 roku skierował pozew zarówno wobec kobiety – najemcy lokalu, jak też wobec jej małoletnich dzieci: syna i córki.

Sąd przyznał pozwanym uprawnienia do lokalu socjalnego i obciążył ich solidarnie kosztami postępowania.

 

Wobec niezaskarżenia orzeczenia, wyrok ten uprawomocnił się, a w dniu 29 listopada 2012 roku sąd nadał mu klauzulę wykonalności. W związku z powyższym strona pozwana została dodatkowo zobowiązana do solidarnego zwrotu kosztów wynikających z postępowania klauzulowego.

 

Egzekucja komornicza 

Małoletnia wówczas córka kobiety nigdy jednak nie mieszkała z matką. Od momentu swych narodzin mieszkała ona u swej babki, ustanowionej przez sąd jako rodzina zastępcza, wobec ograniczenia praw rodzicielskich matki. Również w okresie trwania postępowania sądowego nie przebywała w lokalu, z którego jej matka i brat zostali później eksmitowani. Sąd rejonowy nie ustalił tego stanu faktycznego.

Jesienią 2020 roku młoda kobieta dowiedziała się, że wobec niej prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie wyroku z 2009 r. Sądu Rejonowego w Jaworznie.

Komornik, który rozpoczął działania w celu wyegzekwowania 3 tys. rzekomo należnych kosztów sądowych zajął córce eksmitowanej wynagrodzenie.

 

Sąd rażąco naruszył prawo

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie wniósł Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

 

Prokurator Generalny wskazał, że orzeczenie to wydano z rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady sprawiedliwości społecznej oraz prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

 

W skardze podniesiono, że sąd rozpoznający sprawę nie wyjaśnił okoliczności dotyczących statusu małoletniej pozwanej jako lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Stwierdzone w tym zakresie naruszenie przepisów postępowania doprowadziło do sytuacji, że pozwana nie wiedziała o toczącym się przeciwko niej postępowaniu, a przez to pozbawiona została przez sąd należnej jej ochrony prawnej.

 

W ocenie wnioskodawcy skierowanie skargi nadzwyczajnej w tej sprawie jest konieczne dla przywrócenia ładu prawnego i doprowadzenia do uchylenia kwestionowanego wyroku, który nakazuje spełnienie świadczenia bez uzasadnionej podstawy prawnej.

 

Wniosek o uchylenie niesłusznego wyroku

Kierując skargę nadzwyczajną Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zakresie dotyczącym małoletniej pozwanej i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Jaworznie do ponownego rozpoznania.

Jednocześnie wniósł o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego wyroku do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego przez komornika wobec niej postępowania egzekucyjnego.

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY